GOMZ, Leningrad, St. Petersburg, UdSSR

Kompaktkamera

Lomo Cosmic Symbol (latein)
Smena-6

Spiegelreflexkamera zweiäugig

Lomo Lubitel 2
Lomo Lubitel-166 B
▴ Nach oben